Semalt hünärmeni: Sanly işiňizi nädip netijeli dizaýn etmeli

MIT Sloan Management Review we Deloitte University Press tarapyndan geçirilen gözleglere görä, köp kärhanalar internete girmäge taýyn. Bu gözlegde, sorag edilenleriň takmynan 44% -i (3700 analitik, ýolbaşçy we dolandyryjy) täze sanly usullar girizilenden soň firmalarynyň işiniň kesilmegine taýýardyklaryny mälim etdi. Şeýle-de bolsa, soraga gatnaşanlaryň 56% -i sanly geçişe taýyn däldi we täze ýollara garşy çykdy.

Sanly platformany kabul etmek biznesde köp zady aňladyp biler. Mysal üçin, Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) proseduralary müşderiňiziň bazasyny ýokarlandyrýar. Işiňizi sanlaşdyrmak, uzak möhletli meýilnamasy üçin gowy zat bolup biler. Bu geçiş işiňizde bolup geçermi ýa-da bolmazmy, size uzak möhletli netijäniň dizaýny ýa-da görnüşi gerek. Köp meseleleriň ýüze çykmagy ähtimal, islendik gurama üýtgese adaty zat. Netijede, şular ýaly urgylar bilen iş salyşmak üçin anyk strategiýalary goýmak, goşmaça tagalla bolup biler, bu tagallalara mynasyp.

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Maks Bell üstünlikli sanly biznesi dizaýn etmegiň taraplaryny düşündirýär.

Dizaýn pikirlenişi hyzmatdaşlygy we täzeligi höweslendirýär

Dizaýn modeli ýerine ýetirilende, amal müşderiniň isleýän parametrleriniň toplumyny ulanyp çözgüt gözlemegi öz içine alýar. Jogap düşnükli däl, üýtgeşmä täsir eden taraplaryň arasynda konseptual hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň käbir ýörelgelerini ulanyp bolýar. Mysal üçin, sanly marketing amala aşyrylanda guramalar SEO hünärmenlerini işe almak bilen bir hatarda öz işgärlerine müşderileri getirmek üçin birnäçe sanly marketing usullary öwredip bilerler. Häzirki döwürde müşderileriň köpüsi internetden gelýär. Bu hadysa, web sahypalarynyň ýuwaş-ýuwaşdan fiziki dükanlary çalyşýandygyny aňladýar.

Dizaýn pikirlenişi

Dizaýn pikirlenişi, bir zadyň çözgüdini tapmak üçin bilelikde işlemek üçin guramanyň ähli taraplaryny öz içine alýar. Geljekdäki çözgütler bilen baglanyşykly belli bir meselä seretmek üçin dürli akyllary çekmegi öz içine alýar. Bir gezek dürli perspektiwaly pikirler kesişýär we geljekdäki amallar üçin işewürlige möhüm düşünje berýär. Mysal üçin, MU / DAI we SalesForce-iň deňiz garakçylygyna garşy hyzmatdaşlygy.

Bu nukdaýnazardan tehnologiýa toparyna jaň etmek peýdaly iş bolup biler. Dizaýnyň köp tarapy, şeýle hem sanly platforma uýgunlaşmak käbir zehinli we habarly hünärmenleri bu meseleleri çözmek üçin talap edýär. Mysal üçin, kompaniýanyň ýolbaşçylary bilen SEO toparlarynyň arasyndaky toparlaýyn iş, diňe bir üstüni ýetirmän, eýsem fiziki dükany çalyşmak mümkinçiligine eýe bolan gowy jogap berýän web sahypasynyň dizaýnyna sebäp bolup biler. Bu gurnama, dizaýn pikirlenmesi zerurdyr, sebäbi geçiş işgärleri üýtgetmek, inwentar we beýleki köp taraplary öz içine alyp biler.

Netije

Dizaýn pikirlenmek, guramalaryň köpüsine geljegini meýilleşdirmäge kömek edip biljek ähliumumy düşünje. Dürli adamlara dürli garaýyşlary we çözgütleri getirmäge mümkinçilik berýär. Dizaýn pikirlenişi köp kärhanalar üçin ulanylyp bilner we dürli şahslaryň başgaça pikir etmegi gaty ähtimal. Dizaýn pikirlenişi, işiňize käbir uzak möhletli meseleleri çözmäge we bar bolan käbir kynçylyklardan daşlaşmaga kömek edýär. Adamlary üýtgetmek kyn, ýöne käbir ýagdaýlarda peýdaly kärhana bolup biler. Dizaýn pikirlenişi adamlara dürli döredijilik täzeliklerini almaga we hyzmatdaşlygyň has çuňňur derejesini almaga kömek edýär. Bu makaladaky maslahatlar arkaly dogry dizaýn pikirleniş amalyny kabul etmek mümkin. Sanly usullara geçmekde ajaýyp bolup biler.

mass gmail